Cashback - Pravidlá

Získajte späť až 15% z ceny vašich nákupov!


Kompletné pravidlá marketingovej akcie "VEĽKÝ JARNÝ CASHBACK" 
 ("MKT 1/23")

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť CARERO, sro, IČO 28108272, DIČ CZ28108272, sídlom Písek 311, 739 84 Piesok u Jablunkova, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 341456, (ďalej len "CARERO") organizuje podujatie VEĽKÝ JARNÝ CASHBACK“ (marketingové akcie "MKT 1/23", ďalej len „Akcie“) a týmto stanovuje jej pravidlá a podmienky.
 2. Akcia je určená zákazníkom Spoločnosti CARERO, ktorí majú účet na veľkoobchodnom webe velkoobchod.carero.sk.

II. Trvanie

 1. Akcia prebieha v termíne od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

III. Základné podmienky účasti

 1. Akcie sa zúčastňuje každý zákazník Spoločnosti CARERO zaregistrovaný na webe velkoobchod.carero.sk, ktorý splní všetky podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách, najmä nie však výlučne:
  1. Je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky;
  2. Má kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na velkoobchod.carero.sk;
  3. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Spoločnosti CARERO, ako aj k osobám so Spoločnosťou CARERO personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
 2. Z Akcie budú vylúčení tí, ktorí:
  1. Nesplnia podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách;
  2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti s Akciou;
  3. Neplnia svoje zmluvné záväzky voči Spoločnosti CARERO, najmä tí, u ktorých bude Spoločnosť CARERO evidovať v priebehu konania Akcie a v priebehu vyhodnotenia Akcie omeškania v splatnosti faktúr vystavených spoločnosťou CARERO.
 3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

IV. Predmet akcie

 1. Účastníci Akcie získajú poukazy na nákup na www.velkoobchod.carero.sk, pri splnení daných podmienok (ďalej len „Poukazy“).
 2. Podmienky, ktoré musí Účastník splniť pre získanie Poukazov sú:
  1. podmienkou pre získanie poukazu je nákup produktov, ktoré účastník Akcie v období kedykoľvek pred začiatkom konania Akcie u Spoločnosti CARERO ani raz nekúpil (ďalej len „Novo zakúpený produkt“). Na identifikáciu produktov, ktoré účastník Akcie v období kedykoľvek pred začiatkom konania Akcie u Spoločnosti CARERO už zakúpil, bude použitá zhoda ID produktov alebo EAN produktov.
  2. Účastník, okrem účastníka uvedeného v písm. d) nižšie, získa za každý Novo zakúpený produkt za predajnú cenu najmenej 40 € bez DPH značiek NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominálnej hodnote zodpovedajúcej 15 % hodnoty nákupu daného Novo zakúpeného produktu.
  3. Účastník okrem účastníka uvedeného v písm. e) nižšie, získa za každý Novo zakúpený za predajnú cenu najmenej 40 € bez DPH akejkoľvek značky okrem NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominálnej hodnote zodpovedajúcej 10% hodnoty nákupu daného Novo zakúpeného produktu.
  4. Účastník, ktorý v danom období má u Spoločnosti CARERO zmluvnú zľavu pre danú značku vyššiu ako 6 % zo základnej veľkoobchodnej ceny, za každý Novo zakúpený produkt za predajnú cenu najmenej 40 € bez DPH značiek NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO získa Poukazy v nominálnej hodnote zodpovedajúcej 7,5 % hodnoty nákupu daného Novo zakúpeného produktu.
  5. Účastník, ktorý v danom období má u Spoločnosti CARERO zmluvnú zľavu pre danú značku vyššiu ako 6 % zo základnej veľkoobchodnej ceny, získa za každý Novo zakúpený akejkoľvek značky za predajnú cenu najmenej 40 € bez DPH okrem NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominálnej hodnote zodpovedajúcej 5 % hodnoty nákupu daného Novo zakúpeného produktu.

 

 1. Poukazy budú vydávané v nominálnej hodnote 5 € a 50 €.
 2. Celková hodnota odovzdaných Poukazov sa rovná súčtu hodnôt Poukazov získaných nákupom jednotlivých Novo zakúpených produktov zaokrúhlenému vždy dole na celé päťky smerom dole.
 3. Jednotlivé Poukazy je možné použiť samostatne alebo v ľubovoľnej kombinácii pri jednom alebo viacerých nákupoch.
 4. Poukazy sú platné do 31.8.2023.  Nevyužité Poukazy tak strácajú všetku svoju hodnotu ku dňu 1.9.2023.
 5. Účastníci nemôžu požadovať akékoľvek finančné plnenie v súvislosti s Akciou.
 6. Každý Účastník, ktorý nesplnil podmienky získania poukazu na nákup, berie na vedomie, že v Akcii neuspel, a súhlasí s tým, že mu Spoločnosť CARERO nemusí o tomto zasielať špeciálnu informáciu.
 7. Spoločnosť CARERO vyhodnotí výsledky Akcie najneskôr do 17. 7. 2023
 8. Spoločnosť CARERO bude úspešných Účastníkov Akcie kontaktovať elektronicky v deň vyhodnotenia výsledkov Akcie prostredníctvom emailu a/alebo telefónu Účastníka, ktorý uviedol v registrácii na webe velkoobchod.carero.sk. V rámci tejto komunikácie bude tiež oznámená informácia o tom, akú hodnotu Poukazu na nákup Účastník získal.

 

V. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť CARERO nezodpovedá za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, ktoré nemohla pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti predvídať.
 2. Spoločnosť CARERO si vyhradzuje právo zrušiť, odložiť alebo upraviť túto Akciu a podmienky Akcie alebo akúkoľvek ich časť bez udania dôvodu. Spoločnosť CARERO si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu Akciu skrátiť, prerušiť alebo odvolať či zmeniť jej pravidlá. Spoločnosť CARERO má právo nahradiť produkty v Akcii zameniteľné za Poukazy za produkty rovnakého charakteru v obdobnej cenovej hladine. Zmena pravidiel Akcie nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu vynaložených nákladov.
 3. Pre účely Akcie, za účelom vyhodnotenia Akcie a pre informovanie Účastníkov o výsledkoch Akcie, bude Spoločnosť CARERO spracovávať osobné údaje Účastníka, a to meno, priezvisko a emailovú adresu. Správcom aj spracovateľom osobných údajov je Spoločnosť CARERO. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 1 roka po skončení Akcie. Účasť v Akcii je dobrovoľná a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť v Akcii a bez ich poskytnutia nie je možné sa Akcie zúčastniť.
 4. Pre prípad nejasností týkajúcich sa pravidiel Akcie sú aktuálne pravidlá umiestnené na stránke carero.sk/cashback.
 5. Každý Účastník má právo kedykoľvek v priebehu Akcie Spoločnosti CARERO písomne oznámiť, že si nepraje v Akcii pokračovať. V takom prípade nemá Účastník nárok na akékoľvek plnenie zo strany Spoločnosti CARERO z titulu tejto Akcie, najmä nemá nárok na vydanie akéhokoľvek Poukazu.
 6. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie.
 7. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Jablunkove 31. 3. 2022